Ťažké zdravotné postihnutie a kompenzácie

Ťažké zdravotné postihnutie a kompenzácie

ŤAŽKÉ ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE - Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %

ŤAŽKÉ ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE

            Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % .

            Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov .

            Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „ŤZP“) je znevýhodnenie , ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama .


Kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia

            Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len "kompenzácia") je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb.

            Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

            Vyhotoveniu preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím alebo poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu predchádza individuálne posúdenie.

Posudková činnosť:

 • lekárska posudková činnosť,
 • sociálna posudková činnosť.

 

PREUKAZ ŤZP

            Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní).

            Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb. Odporúčame, aby sa osoby s ŤZP informovali, či napríklad konkrétny prepravca, organizátor kultúrneho podujatia, športového podujatia poskytuje zľavy alebo iné výhody držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP.

Ako získať preukaz

          O vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP a preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

            Úrad vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

            Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí.

 

PARKOVACÍ PREUKAZ

            Výhody plynúce z priznaného parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom:

 • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,
 • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia,
 • môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta.

 

            Parkovací preukaz fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

 

Pravidlá používania parkovacieho preukazu:

 • môže ho používať iba osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iný oprávnený orgán v zahraničí,
 • používa sa na vozidle, ktoré prepravuje osobu s ŤZP odkázanú na individuálnu prepravu alebo s praktickou alebo úplnou slepotou oboch očí,
 • môže sa používať na vozidle len pri preprave osoby, ktorá je jeho držiteľom, inak je vodič povinný ho odstrániť z vozidla.

Ako získať preukaz
            O vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Úrad vyhotoví preukaz osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.


PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DôSLEDKOV ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

            V rámci zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa za kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia považuje zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb.

            Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%. Funkčnou poruchou sa rozumie nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

            Za sociálny dôsledok ŤZP sa považuje znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama.

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti:

 • mobility a orientácie,
 • sebaobsluhy.
 • komunikácie,
 • zvýšených výdavkov,

            V oblasti mobility a orientácie sa kompenzuje znížená pohybová alebo orientačná schopnosť s cieľom zmierniť alebo prekonať znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám a uľahčiť orientáciu a premiestňovanie sa.

            V oblasti komunikácie sa kompenzuje narušená schopnosť komunikácie s cieľom umožniť osobe styk so spoločenským prostredím a sprístupniť jej informácie.

            V oblasti zvýšených výdavkov sa kompenzujú zvýšené výdavky na diétne stravovanie a zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom. Účelom tejto kompenzácie je zmierniť dôsledky pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ŤZP fyzickej osoby.

            V oblasti sebaobsluhy sa kompenzuje obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo jej strata s cieľom poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pomoc pri úkonoch sebaobsluhy. Ide o prípady keď si osoba v dôsledku poškodenia alebo straty telesných, zmyslových alebo duševných funkcií nemôže sama zabezpečiť úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o svoju domácnosť alebo realizovať základné sociálne aktivity.

 

Postup pri podávaní žiadosti o peňažný príspevok

            Osoba, ktorá má záujem o peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, musí podať písomnú žiadosť o priznanie tohto príspevku. Žiadosť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podáva ŤZP osoba, prípadne za dieťa jeho rodič alebo osoba, ktorej bolo zverené do osobnej starostlivosti. Ak niekto vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o priznanie peňažného príspevku alebo oznámiť alebo preukázať rozhodujúce skutočnosti, môže to urobiť v jeho mene a s jeho súhlasom a na základe potvrdenia lekára aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • dátum jej narodenia,
 • adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
 • doklad o tom, že ide o občana SR, ktorý má na území SR trvalý alebo prechodný pobyt alebo o cudzinca, ktorý spĺňa stanovené podmienky (pozri nižšie),
 • rodné číslo, ak je pridelené,
 • lekársky nález.

            Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. K žiadosti sa predkladá aj potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne s jej príjmom. Pri rozhodovaní o priznaní peňažného príspevku na kompenzáciu sa spoločne posudzujú tieto príjmy:

 • u posudzovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky,
 • u rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,
 • u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická osoba a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,
 • u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti (ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, posudzuje sa príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba),
 • u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.

            Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

            V žiadosti fyzická osoba uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odôvodnenie žiadosti. Na základe žiadosti o PP sa začína konanie o priznaní PP. Podkladom na rozhodnutie o PP na kompenzáciu je komplexný posudok, pričom lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vypracovania komplexného posudku.

            Posudková činnosť na účely kompenzácie zahŕňa lekársku posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť. Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza posudkový lekár z aktuálneho lekárskeho nálezu, ktorý k žiadosti prikladá osoba s ŤZP, a tento nesmie byť starší ako šesť mesiacov od dátumu podania žiadosti. Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP, závery k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP.

            Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti osoby s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti osoby, ktorú osoba s ŤZP určí a aj v prostredí, v ktorom sa fyzická osoba s ŤZP obvykle zdržiava.

            Z toho vyplýva, že rozhovor s pracovníkom ÚPSVaR sa nemusí uskutočniť v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale môže sa uskutočniť aj vo vašom domácom prostredí a za prítomnosti osôb, ktoré si určíte. Pred samotným rozhovorom je dobré sa na tento rozhovor pripraviť, mať predstavu o tom, čo by vám váš život v rámci požadovaných kompenzácií uľahčilo a akým spôsobom. V rámci rozhovoru máte právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie.

 

Vznik a zánik nároku na peňažný príspevok

            Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, o jeho priznaní.

            Príspevok sa prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, a to za celý kalendárny mesiac, aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca mesačne pozadu.

            Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví, ak sa zistí, že sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel.

            Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie sa odníme a jeho výplata sa zastaví aj vtedy, ak príslušný orgán zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

            Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu alebo na jeho výplatu, tento príspevok sa odníme, jeho výplata sa zastaví, prípadne sa jeho výška zvýši alebo zníži.

            Nárok na výplatu opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu alebo jeho časti vo všeobecnosti zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý patril.


Zisťovanie príjmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

            Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmumajetku fyzickej osoby s ŤZP. Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.

            Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (teda osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby).

 

Príklad: Osoba s ŤZP žije iba s manželom. Jej priemerný mesačný príjem je 777 €, priemerný mesačný príjem jej manžela je 333 €. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, je (333 + 777) /2 = 555 € mesačne.

            Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje jeden krát za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch.

            Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume.

            Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 €. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39 833 €. Toto pravidlo platí pre všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.

 

Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

            V rámci legislatívy SR je na základe zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (v znení neskorších predpisov) možné získať nasledovné príspevky:

Opakované peňažné príspevky:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • peňažný príspevok na opatrovanie,
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
 • peňažný príspevok na prepravu,


Jednorázové peňažné príspevky:

 • peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
 • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, 
 • peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
 • peňažný príspevok na opravu pomôcky,
 • peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
 • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
 • peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
 • peňažný príspevok na úpravu bytu,
 • peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
 • peňažný príspevok na úpravu garáže

 

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

            Príspevok na osobnú asistenciu je možné poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku pri stanovených činnostiach odkázaná na pomoc osobného asistenta. Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít Ide napr. o asistenciu pri osobnej hygiene, vstávaní, líhaní, podávaní liekov, príprave stravy, obliekaní, nakupovaní atď..

            Rozsah hodín osobnej asistencie úrad stanoví v komplexnom posudku na základe záverov šetrenia lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti. Podstatné sú najmä údaje o potrebe osobnej asistencie, ktoré uvádzate pri osobnom šetrení pracovníkom ÚPSVaR. Je dôležité venovať z vašej strany dostatočnú pozornosť výpočtu rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie!  

            Osobná asistencia pomáha fyzickej osobe s ŤZP pri zabezpečení základných životných potrieb a pri kontakte so spoločenským prostredím. V čase podávania žiadosti o príspevok na osobnú asistenciu, vy musíte vedieť k akým činnostiam potrebujete osobného asistenta aj ako dlho vám trvá vykonávanie týchto činností. Je dôležité z vašej strany pripraviť si predbežný výpočet rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie tak, aby ste boli pripravení obhájiť si túto potrebu pred pracovníkom ÚPSVaR. Najlepšie je spraviť si rozpis na tlačive VÝPOČET ROZSAHU HODÍN OA ŽIADATEĽOM, kde sú uvedené všetky činnosti z prílohy č.4 zákona č.447/2008 Z. z. a vlastným úsudkom priradiť dobu trvania a frekvenciu činností pri ktorých ste odkázaní na pomoc osobného asistenta. Vypracované tlačivo môžete priložiť k žiadosti o príspevok na osobnú asistenciu.

            Rozsah hodín osobnej asistencie príslušný orgán opätovne posúdi každé tri roky od jeho určenia na účel zistenia, či predchádzajúci určený rozsah hodín osobnej asistencie zodpovedá potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

            Príspevok na OA sa vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac, a to buď fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo na základe jej písomného súhlasu agentúre osobnej asistencie, ktorá odmenu následne vyplatí osobnému asistentovi. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1,39% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

            Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku.

            Osobnú asistenciu môže vykonávať aj priamy rodinný príslušník, ale len pri určitých činnostiach a v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie pre tieto činnosti, najviac 1460 hodín ročne, resp. 4 hodiny denne.

 

Príspevok na prepravu

            Fyzickej osobe, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, a nie je vlastníkom ani držiteľom tohto vozidla, možno poskytnúť príspevok na prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným subjektom podľa zákona o sociálnych službách. Výška peňažného príspevku na prepravu sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu fyzickej osoby, mesačne je však najviac vo výške 51,02% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.


Peňažný príspevok na zvýšené výdavky

            Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov, možno poskytnúť PP na zvýšené výdavky na diétne stravovanie, výdavky súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom. Odkázanosť na každé zvýšenie uvedených výdavkov sa posudzuje samostatne. Tento príspevok nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

Príspevok na opatrovanie

            Ak fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím staršiu ako šesť rokov, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, opatruje iná fyzická osoba, možno fyzickej osobe, ktorá opatruje, poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie. Osobou, ktorá opatruje, môže byť manžel, manželka, rodič alebo osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec, alebo aj iná osoba, ktorá býva s postihnutým. Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť len jednej  z uvedených osôb. Jeho výška je mesačne 111,32% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej osoby a 148,42% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb. Existuje ale viacero výnimiek, kedy sú sumy príspevku upravené inak.

 

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na úpravu pomôcky

            Pri pomôckach na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je dôležité rozlišovať, či sa poskytujú na základe verejného zdravotného poistenia alebo sa poskytujú na základe zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Peňažný príspevok na kúpu pomôcky na základe tohto zákona možno poskytnúť, len ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka a druhého elektrického vozíka. Príspevok možno poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku na pomôcku odkázaná. Zoznam pomôcok, na ktoré je možné príspevok poskytnúť a maximálne zohľadňované sumy z ceny týchto pomôcok ustanovuje opatrenie MPSVaR č. 7/2009 Z. z.. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, maximálne je 8 630,42 €. 

 

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

            Pokiaľ si pomôcka alebo jej úprava vyžaduje opravu, možno osobe poskytnúť PP na opravu pomôcky. Ak je tento príspevok určený na opravu úpravy osobného motorového vozidla, možno ho poskytnúť len fyzickej osobe, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového vozidla. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.


Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

            Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku  odkázaná na zdvíhacie zariadenie, možno poskytnúť PP na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ak sa jej toto zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, najviac však v sume 11 617,88 €. 


Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

            Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť PP na kúpu osobného motorového vozidla. O tento príspevok treba požiadať do konca kalendárneho roka, v ktorom osoba dovŕši 65 rokov veku a kupované vozidlo nesmie byť staršie ako 5 rokov. Žiadateľ musí preukázať, že bude vozidlo dostatočne často využívať napr. na dopravu do zamestnania, zariadenia sociálnych služieb, školského zariadenia a podobne. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, cena osobného motorového vozidla sa však zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €. Peňažný príspevok je najviac 6 638,79 €, v prípade vozidla s automatickou prevodovkou najviac 8 298,48 €.

 

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

            Pokiaľ je osoba podľa komplexného posudku odkázaná aj na úpravu osobného motorového vozidla, ktorá jej umožní toto vozidlo viesť, alebo umožní  toto vozidlo využívať na účely jej prepravy, je tu možnosť poskytnúť PP na úpravu osobného motorového vozidla. Výška tohto príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, najviac je však možné poskytnúť 6 638,79 €.

 

Peňažný príspevok na úpravu bytu

            Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, možno poskytnúť PP na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy, pričom maximálne zohľadňované sumy pre jednotlivé stavebné práce a materiály sú ustanovené v opatrení MPSVaR č. 6/2009 Z. z..

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
dva plus šesť =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím