Kúpeľná liečba

Kúpeľná liečba

Veľmi často sa na nás obraciate s otázkou, kde na Slovensku sa poskytuje kúpeľná liečba pre pacientov so sklerózou multiplex, ako si ju vybaviť a za akých finančných podmienok.

Tu vám preto ponúkame všetky potrebné informácie:


V ktorých kúpeľoch sa liečia pacienti s SM 

Číž, Dudince, Kováčová, Piešťany, Rajecké Teplice, Trenčianske Teplice.

 

Kúpeľná starostlivosť hradená poisťovňou

Kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť. Zdravotná poisťovňa schvaľuje kúpeľnú starostlivosť podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Kúpeľnú liečbu navrhuje ošetrujúci (odborný) lekár na základe zdravotného stavu poistenca. Pacienti s diagnózou Sclerosis multiplex majú nárok na kúpeľnú starostlivosť raz za rok.

 

Ako postupovať pri vybavovaní kúpeľného poukazu 

Prvým krokom je vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu. Tlačivo (pokiaľ ho nemá lekár, sa dá zakúpiť v predajniach ŠEVT) vyplní váš lekár špecialista (neurológ), alebo všeobecný lekár na základe odporúčania špecialistu. Lekár vyplní tlačivo „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ (ďalej len Návrh) a k Návrhu priloží potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania. Zdravotné poisťovne uhrádzajú aj vypísanie tlačiva „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ a všetky zdravotné výkony, ktoré predchádzajú vystaveniu tohto návrhu, preto ošetrujúci lekár nie je oprávnený vyberať od pacienta finančný príspevok za vypísanie návrhu!

Miesto pobytu si môžete vybrať (treba to uviesť už v žiadosti Návrhu), vybrané kúpele však musia mať podpísanú zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou a tiež voľné ubytovacie miesta. Každému preto odporúčame  zistiť si najprv u svojej zdravotnej poisťovne podmienky na kúpeľnú starostlivosť. Keď si kúpele nevyberiete, určí vám ich zdravotná poisťovňa.

Kompletne vyplnený a podpísaný Návrh spolu s priloženými lekárskymi správami sa predkladá príslušnej zdravotnej poisťovni a môžete ho zaslať poštou (doporučene), alebo doručiť priamo do podateľne príslušnej pobočky vašej zdravotnej poisťovne. Návrh musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.

 

Čo by mal obsahovať Návrh na kúpeľnú starostlivosť

 • odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia Návrhu, indikačnú skupinu (číslo) kúpeľnej liečby, diagnózu kódom MKCH aj slovom,
 • informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu,
 • všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby,
 • preferované miesto pobyt (viď. informácie uvedené vyššie v texte),
 • nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie,
 • u pooperačných, poúrazových stavov, resp. indikácií viazaných na predchádzajúcu hospitalizáciu, musí byť k Návrhu priložená kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie,
 • poistenec by nemal zabudnúť v dolnej časti potvrdiť Návrh svojím podpisom. Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt na poistenca, pre prípad potreby dožiadania informácií.

 

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

Poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti Návrhu. V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa do 3 rokov veku. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu Zdravotná poisťovňa uhrádza čiastku 4,98 €/deň. Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca.

 

 

Posúdenie návrhu a rozhodnutie o schválení návrhu

Návrh posudzuje revízny lekár, prípadne komisia príslušnej poisťovne. Vychádza sa pritom z údajov uvedených v Návrhu a tiež z údajov dostupných v osobnom účte poistenca. (Návrhy na kúpeľnú starostlivosť, ktoré nebudú vybavené do dvanástich mesiacov od vypísania, musia byť do skončenia trinásteho mesiaca aktualizované. Aktualizácia znamená aktuálne zhodnotenie zdravotného stavu poistenca, vyšetrení a liečby lekárom. V prípade neaktualizovania bude návrh automaticky archivovaný.)

O rozhodnutí poisťovne ohľadom kúpeľnej liečby musí byť poistenec informovaný písomne, takže zdravotná poisťovňa vám pošle oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti a súčasne spresní, do ktorých kúpeľov návrh poslala.

 • Zdravotná poisťovňa zasiela schválený Návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii.
 • Poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) zdravotná poisťovňa zasiela Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu si už dohoduje poistenec priamo s kúpeľným zariadením.

 

Ako je to s platením  

V Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť (tvorí prílohu 6 k Zákonu č.577/2004) sú uvedené choroby (indikácie), pri ktorých sa uhrádza časť alebo celá kúpeľná liečba. Podľa jednotlivých indikácií je kúpeľná starostlivosť rozdelená na dve základné skupiny A a B, pričom diagnóza skleróza multiplex a iné demyelinizačné ochorenia patria do indikačnej skupiny A.

Pri indikáciije zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby (pobyt na lôžku, strava)  hradené len čiastočne – za každý deň pobytu si doplácate 1,66 € (prvý a posledný deň pobytu sa ráta ako jeden deň). O kúpeľných doplatkoch informuje poistenca kúpeľné zariadenie.

Oslobodení od tohto poplatku sú poistenci, ktorí sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi či príspevkoch v hmotnej núdzi a nositelia ocenenia Jánskeho plakety (min. striebornej) a doplácajú si len za prvé tri dni pobytu.

 

Čo by ste ešte mali vedieť 

 • kúpeľné procedúry sa poskytujú šesť dní v týždni, okrem nedele a štátnych sviatkov
 • absolvovanie všetkých stanovených procedúr je nevyhnutné na zlepšenie vášho zdravotného stavu
 • pri ukončení pobytu (aj priebežne) si kontrolujte počet absolvovaných procedúr zaznamenaných v kúpeľnom preukaze
 • správnosť údajov v kúpeľnom preukaze, ktorý dostanete na začiatku pobytu, potvrdíte podpisom
 • pri zistení nedostatkov sa môžete obrátiť na ošetrujúceho lekára alebo na vedenie zariadenia

Do kúpeľov si vezmite 

-       preukaz poistenca

-       oznámenie o schválení kúpeľnej liečby

-       zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate, a to v množstve, aby vám vystačili na celý pobyt

-       potvrdenie o zdravotnom stave od vášho lekára staré maximálne 14 dní. Slúži na to, aby vylúčilo, že by vám v dôsledku kúpeľnej liečby hrozili komplikácie alebo zhoršenie vášho zdravia. Potvrdenie predložte v kúpeľoch pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi

-       predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré vám zaslali kúpele

 

 

Ambulantná kúpeľná liečba

Pri spôsobe úhrady „A“ aj „B“ je možné požiadať aj o ambulantnú kúpeľnú starostlivosť. V takomto prípade si poistenec zabezpečí ubytovanie v iných ubytovacích priestoroch, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska.

 

Doplnenie, prípadne prepracovanie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Ak zdravotná poisťovňa pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie týchto údajov, prípadne prepracovanie Návrhu. Doplnenie údajov je potrebné doručiť do zdravotnej poisťovne čo najskôr, nakoľko samotný Návrh bude zdravotná poisťovňa vybavovať až po jeho kompletizácii.

 

Zamietnutie úhrady na kúpeľnú starostlivosť

V prípade, že zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade zdravotná poisťovňa vráti Návrh (diel 1 a 2) poistencovi s uvedením dôvodu zamietnutia.

 

Vrátenie Návrhu z dôvodu nenastúpenia na kúpeľnú liečbu

V prípade, ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na kúpeľnú starostlivosť, vráti zdravotná poisťovňa Návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie.

 

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou TBC, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
 • všetky choroby v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
 • kachexie každého druhu,
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach - navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna
 • demenciu,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

Vaše otázky

Meno a priezvisko
Email
Otazka
štyri plus sedem =
Spolu s odborníkmi radi odpovieme na všetky otázky súvisiace s ochorením
SM ale aj na iné, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadný problém.
"Osobné údaje a informácie, ktoré poskytujete v tomto formulári budú vzhľadom k farmakovigilančným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov zaznamenané a spracúvané prevádzkovateľom informačného systému - spoločnosťou Teva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje a informácie môžu byť poskytované a zdieľané s ďalšími subjektmi Teva a národnými a európskymi úradmi z dôvodu hodnotenia a porovnávania s ďalšími nežiaducimi udalosťami zaznamenanými s týmto produktom alebo účinnou látkou. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v ochraně osobných údajov. Ak nie ste subjektom hlásenia, aj napriek tomu, že pre hlásenie nemusíte mať súhlas pacienta s poskytnutím jeho osobných údajov, mali by ste ho o tejto skutočnosti informovať."
Naše webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete v sekcii: Zásady ochrany osobných údajov
Rozumím